مشـاوره رایگان:

22 77 9101 - 021

سرویس های اینترنت پرسرعت ADSL 2+

سرعت سرویس: 2
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 150
ترافیک معادل بین الملل (GB): 75
قیمت سرویس (تومان):44,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 4
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 400
ترافیک معادل بین الملل (GB): 200
قیمت سرویس (تومان):109,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 8
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 1400
ترافیک معادل بین الملل (GB): 700
قیمت سرویس (تومان):327,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 16
مدت زمان (ماه): 9
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 2500
ترافیک معادل بین الملل (GB): 1250
قیمت سرویس (تومان):545,000

خرید این سرویس