مشـاوره رایگان:

22 77 9101 - 021

سرویس های اینترنت پرسرعت ADSL 2+

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 2800
قیمت سرویس (تومان):165,000

ویژه ثبت نام

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 6000
قیمت سرویس (تومان):420,000

ویژه ثبت نام

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 2
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 50
قیمت سرویس (تومان):51,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 2
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 80
قیمت سرویس (تومان):75,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 4
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 100
قیمت سرویس (تومان):81,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 4
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 200
قیمت سرویس (تومان):120,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 40
قیمت سرویس (تومان):50,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 160
قیمت سرویس (تومان):100,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 400
قیمت سرویس (تومان):150,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 80
قیمت سرویس (تومان):81,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 320
قیمت سرویس (تومان):160,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 800
قیمت سرویس (تومان):239,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 2
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 60
قیمت سرویس (تومان):75,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 2
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 150
قیمت سرویس (تومان):150,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 2
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 240
قیمت سرویس (تومان):223,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 4
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 90
قیمت سرویس (تومان):120,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 4
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 300
قیمت سرویس (تومان):240,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 4
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 600
قیمت سرویس (تومان):357,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 120
قیمت سرویس (تومان):150,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 480
قیمت سرویس (تومان):299,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 1200
قیمت سرویس (تومان):447,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 240
قیمت سرویس (تومان):239,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 960
قیمت سرویس (تومان):477,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 2400
قیمت سرویس (تومان):715,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 2
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 120
قیمت سرویس (تومان):141,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 2
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 300
قیمت سرویس (تومان):284,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 2
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 480
قیمت سرویس (تومان):425,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 4
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 180
قیمت سرویس (تومان):227,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 4
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 600
قیمت سرویس (تومان):453,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 4
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 1200
قیمت سرویس (تومان):679,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 240
قیمت سرویس (تومان):283,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 960
قیمت سرویس (تومان):567,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 2400
قیمت سرویس (تومان):849,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 480
قیمت سرویس (تومان):454,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 1920
قیمت سرویس (تومان):906,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 4800
قیمت سرویس (تومان):1,358,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 2
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 240
قیمت سرویس (تومان):285,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 2
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 600
قیمت سرویس (تومان):536,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 2
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 960
قیمت سرویس (تومان):807,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 4
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 360
قیمت سرویس (تومان):430,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 4
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 1200
قیمت سرویس (تومان):858,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 4
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 2400
قیمت سرویس (تومان):1,287,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 480
قیمت سرویس (تومان):537,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 480
قیمت سرویس (تومان):537,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 1920
قیمت سرویس (تومان):1,072,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 4800
قیمت سرویس (تومان):1,607,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 960
قیمت سرویس (تومان):859,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 3840
قیمت سرویس (تومان):1,715,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 9600
قیمت سرویس (تومان):2,572,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس