مشـاوره رایگان:

22 77 9101 - 021

سرویس های اینترنت پرسرعت TD_LTE

سرعت سرویس: 2 تا 80
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 10
ترافیک معادل بین الملل (GB): 10
قیمت سرویس (تومان):54,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 2 تا 80
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 50
ترافیک معادل بین الملل (GB): 50
قیمت سرویس (تومان):185,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 2 تا 80
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 80
ترافیک معادل بین الملل (GB): 80
قیمت سرویس (تومان):273,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 2 تا 80
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 120
ترافیک معادل بین الملل (GB): 120
قیمت سرویس (تومان):363,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 2 تا 80
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 250
ترافیک معادل بین الملل (GB): 250
قیمت سرویس (تومان):731,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 2 تا 80
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 30
ترافیک معادل بین الملل (GB): 30
قیمت سرویس (تومان):162,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 2 تا 80
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 150
ترافیک معادل بین الملل (GB): 150
قیمت سرویس (تومان):555,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 2 تا 80
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 240
ترافیک معادل بین الملل (GB): 240
قیمت سرویس (تومان):819,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 2 تا 80
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 360
ترافیک معادل بین الملل (GB): 360
قیمت سرویس (تومان):1,089,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 2 تا 80
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 750
ترافیک معادل بین الملل (GB): 750
قیمت سرویس (تومان):2,192,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 2 تا 80
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 60
ترافیک معادل بین الملل (GB): 60
قیمت سرویس (تومان):308,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 2 تا 80
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 300
ترافیک معادل بین الملل (GB): 300
قیمت سرویس (تومان):1,054,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 2 تا 80
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 480
ترافیک معادل بین الملل (GB): 480
قیمت سرویس (تومان):1,556,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 2 تا 80
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 720
ترافیک معادل بین الملل (GB): 720
قیمت سرویس (تومان):2,070,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 2 تا 80
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 1500
ترافیک معادل بین الملل (GB): 1500
قیمت سرویس (تومان):4,164,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 2 تا 80
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 120
ترافیک معادل بین الملل (GB): 120
قیمت سرویس (تومان):584,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 2 تا 80
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 600
ترافیک معادل بین الملل (GB): 600
قیمت سرویس (تومان):1,998,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 2 تا 80
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 960
ترافیک معادل بین الملل (GB): 960
قیمت سرویس (تومان):2,948,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 2 تا 80
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 1440
ترافیک معادل بین الملل (GB): 1440
قیمت سرویس (تومان):3,922,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 2 تا 80
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 3000
ترافیک معادل بین الملل (GB): 3000
قیمت سرویس (تومان):7,890,000

خرید این سرویس