مشـاوره رایگان:

22 77 9101 - 021

سرویس های اینترنت پرسرعت TD_LTE

سرعت سرویس: 1 تا 40
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 10
ترافیک معادل بین الملل (GB): 10
قیمت سرویس (تومان):33,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 1 تا 40
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 50
ترافیک معادل بین الملل (GB): 50
قیمت سرویس (تومان):110,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 1 تا 40
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 80
ترافیک معادل بین الملل (GB): 80
قیمت سرویس (تومان):160,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 1 تا 40
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 120
ترافیک معادل بین الملل (GB): 120
قیمت سرویس (تومان):210,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 1 تا 40
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 250
ترافیک معادل بین الملل (GB): 250
قیمت سرویس (تومان):420,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 1 تا 40
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 30
ترافیک معادل بین الملل (GB): 30
قیمت سرویس (تومان):99,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 1 تا 40
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 150
ترافیک معادل بین الملل (GB): 150
قیمت سرویس (تومان):330,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 1 تا 40
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 240
ترافیک معادل بین الملل (GB): 240
قیمت سرویس (تومان):480,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 1 تا 40
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 360
ترافیک معادل بین الملل (GB): 360
قیمت سرویس (تومان):630,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 1 تا 40
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 750
ترافیک معادل بین الملل (GB): 750
قیمت سرویس (تومان):1,260,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 1 تا 40
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 60
ترافیک معادل بین الملل (GB): 60
قیمت سرویس (تومان):188,100

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 1 تا 40
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 300
ترافیک معادل بین الملل (GB): 300
قیمت سرویس (تومان):627,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 1 تا 40
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 480
ترافیک معادل بین الملل (GB): 480
قیمت سرویس (تومان):912,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 1 تا 40
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 720
ترافیک معادل بین الملل (GB): 720
قیمت سرویس (تومان):1,197,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 1 تا 40
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 1500
ترافیک معادل بین الملل (GB): 1500
قیمت سرویس (تومان):2,394,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 1 تا 40
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 120
ترافیک معادل بین الملل (GB): 120
قیمت سرویس (تومان):356,400

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 1 تا 40
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 600
ترافیک معادل بین الملل (GB): 600
قیمت سرویس (تومان):1,188,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 1 تا 40
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 960
ترافیک معادل بین الملل (GB): 960
قیمت سرویس (تومان):1,728,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 1 تا 40
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 1440
ترافیک معادل بین الملل (GB): 1440
قیمت سرویس (تومان):2,268,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 1 تا 40
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 3000
ترافیک معادل بین الملل (GB): 3000
قیمت سرویس (تومان):4,536,000

خرید این سرویس