مشـاوره رایگان:

22 77 9101 - 021

سرویس های اینترنت پرسرعت ADSL 2+

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 6000
قیمت سرویس (تومان):1,376,000

ویژه ثبت نام

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 14000
قیمت سرویس (تومان):2,018,300

ویژه ثبت نام

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 40
قیمت سرویس (تومان):80,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 160
قیمت سرویس (تومان):160,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 800
قیمت سرویس (تومان):300,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 120
قیمت سرویس (تومان):240,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 480
قیمت سرویس (تومان):480,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 2400
قیمت سرویس (تومان):900,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 240
قیمت سرویس (تومان):480,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 960
قیمت سرویس (تومان):912,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 4800
قیمت سرویس (تومان):1,710,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 480
قیمت سرویس (تومان):960,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 1920
قیمت سرویس (تومان):1,728,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 16
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 9600
قیمت سرویس (تومان):3,240,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 80
قیمت سرویس (تومان):100,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 400
قیمت سرویس (تومان):200,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 240
قیمت سرویس (تومان):300,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 1200
قیمت سرویس (تومان):600,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 480
قیمت سرویس (تومان):570,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 2400
قیمت سرویس (تومان):1,140,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 960
قیمت سرویس (تومان):1,080,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 4800
قیمت سرویس (تومان):2,160,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 4
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 60
قیمت سرویس (تومان):80,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 4
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 100
قیمت سرویس (تومان):120,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 4
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 180
قیمت سرویس (تومان):240,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 4
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 300
قیمت سرویس (تومان):360,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 4
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 360
قیمت سرویس (تومان):456,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 4
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 600
قیمت سرویس (تومان):684,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 4
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 720
قیمت سرویس (تومان):864,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 4
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 1200
قیمت سرویس (تومان):1,296,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 2
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 50
قیمت سرویس (تومان):75,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 2
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 150
قیمت سرویس (تومان):225,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 2
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 300
قیمت سرویس (تومان):427,500

ویژه تمدید

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 2
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 600
قیمت سرویس (تومان):810,000

ویژه تمدید

خرید این سرویس