مشـاوره رایگان:

22 77 9101 - 021

70 60 9101 - 038

22 77 9000

سرویس های اینترنت پرسرعت ADSL 2+

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 600
قیمت سرویس (تومان):75,000

ویژه ثبت نام

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 2000
قیمت سرویس (تومان):150,000

ویژه ثبت نام

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 3000
قیمت سرویس (تومان):180,000

ویژه ثبت نام

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 4000
قیمت سرویس (تومان):390,000

ویژه ثبت نام

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 4800
قیمت سرویس (تومان):480,000

ویژه ثبت نام

خرید این سرویس

سرعت سرویس(mb/s): 8
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 20000
قیمت سرویس (تومان):1,400,000

ویژه ثبت نام

خرید این سرویس