مشـاوره رایگان:

22 77 9101 - 021

سرویس های اینترنت پرسرعت Wireless

سرعت سرویس: 8 تا 50
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 10
ترافیک معادل بین الملل (GB): 10
قیمت سرویس (تومان):44,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 8 تا 50
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 50
ترافیک معادل بین الملل (GB): 50
قیمت سرویس (تومان):150,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 8 تا 50
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 100
ترافیک معادل بین الملل (GB): 100
قیمت سرویس (تومان):225,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 8 تا 50
مدت زمان (ماه): 1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 200
ترافیک معادل بین الملل (GB): 200
قیمت سرویس (تومان):365,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 8 تا 50
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 30
ترافیک معادل بین الملل (GB): 30
قیمت سرویس (تومان):132,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 8 تا 50
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 150
ترافیک معادل بین الملل (GB): 150
قیمت سرویس (تومان):450,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 8 تا 50
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 300
ترافیک معادل بین الملل (GB): 300
قیمت سرویس (تومان):675,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 8 تا 50
مدت زمان (ماه): 3
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 600
ترافیک معادل بین الملل (GB): 600
قیمت سرویس (تومان):1,095,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 8 تا 50
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 60
ترافیک معادل بین الملل (GB): 60
قیمت سرویس (تومان):250,800

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 8 تا 50
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 300
ترافیک معادل بین الملل (GB): 300
قیمت سرویس (تومان):855,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 8 تا 50
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 600
ترافیک معادل بین الملل (GB): 600
قیمت سرویس (تومان):1,282,500

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 8 تا 50
مدت زمان (ماه): 6
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 1200
ترافیک معادل بین الملل (GB): 1200
قیمت سرویس (تومان):2,080,500

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 8 تا 50
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 120
ترافیک معادل بین الملل (GB): 120
قیمت سرویس (تومان):475,200

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 8 تا 50
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 600
ترافیک معادل بین الملل (GB): 600
قیمت سرویس (تومان):1,620,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 8 تا 50
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 1200
ترافیک معادل بین الملل (GB): 1200
قیمت سرویس (تومان):2,430,000

خرید این سرویس

سرعت سرویس: 8 تا 50
مدت زمان (ماه): 12
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB): 2400
ترافیک معادل بین الملل (GB): 2400
قیمت سرویس (تومان):3,942,000

خرید این سرویس